Ned. Geref. Gemeente Parys-Wes

ngweskerk oud

BY DIE WIEG VAN PARYS WES (1960)

" Hoe lief het ek U woning, Here, Almagtige," "Dit gaan goed met mense wat hulle krag in U vind en graag na U tempel toe gaan.  Vir hulle gaan daar fonteine oop wanneer hulle deur 'n dorre laagte trek en die vroeë reëns sy seëninge bring." Ps 84:6-6

 

'n Nuwe begin

Met die bevestiging van ds JJ de Klerk op 18 Mei 1959 as herder en leraar van die NG Moedergemeente Parys, is die saad gesaai vir afstigting.  Inwoners oorkant die Vaalrivier in Transvaal skakel in 1959 na wedersydse sinodale goedkeuring in by NG Gemeente Parys.  Dit maak die gedagte vir afstigting ryp, 'n besondere oesland om mense met die Evangelie aan te raak op die walle van die Vaalrivier.  So word die geboorte van die NG Gemeente Parys-Wes deur die Here voorberei, 'n besondere beskikking van die Hemelse Vader

Afstigting van NG Parys-Wes

Aan die begin van 1960 besef ds JJ de Klerk en die kerkraad dat afstigting die enigste antwoord is, 'n uitbreidingskommissie word benoem om die saak te ondersoek en verslag te doen.  Op 16 Junie 1960 rapporteer die kommissie dat die gemeente te groot geword het vir een leraar en beveel aan dat 'n medeleraar beroep word of dat oorgegaan word tot afstigting.Tydens 'n spesiale kerkraadsvergadering op 29 Junie 1960 word die saak op die spits gedryf. Op 27 September 1960 vergader die ringskommissie in die Serfonteinsaal.  Na die nodige stukke nagegaan is word oorgegaan tot die amptelike stigting van die NG Gemeente Parys-Wes.  Ds S Holtzhausen van Sasolburg word as konsulent aangestel en die gemeente bestaan uit 568 lidmate, met 17 ouderlinge en 17 diakens as kerkraad 

 

Stewige eerste fondament

Op 11 Oktober 1960 vergader die kerkraad die eerste keer onder voorsitterskap van ds Holtzhausen, belangrike besluite word geneem wat die hoekstene vir die toekoms word.  Op Sondag 16 Oktober 1960 vind 'n afskeidsdiens in die NG Moedergemeente Parys plaas.  Dit is 'n groot geleentheid op Sondag 23 Oktober 1960 toe die eerste erediens van die NG Parys-Wes plaasvind in die Wessel Steynsaal by Hoërskool Parys.  Op 31 Desember 1960 het die suster in die gemeente al R108 ingesamel vir 'n orrel, 'n besondere begin om 'n droom waar te maak.  Die Sondagskool begin in Murraysaal en bidure word Woensdae aande gehou.  Die eerste nagmaal vind op 20 November 1960 plaas en die nuwe nagmaalservies word ingewy.  'n Week later op 26 November 1960 word hard gewerk met die eerste basaar, dit bind op 'n besondere wyse lidmate saam

Eerste Leraar

Spoedig word biddend 'n beroep uitgebring, daar is 19 leraars op die groslys.  Op 24 Februarie 1961 word ds JHA Crouse van die NG Gemeente Derby beroep.  Hy aanvaar dit en die gesin word die naweek van 27-28 April 1961 in die gemeente ontvang en bevestig.  Met ds Crouse se koms kry die gemeente 'n dierbare dominee met baie mensekennis en ervaring, iemand wat die boeremense van Parys verstaan en kon bou in Koninkryksbelang
ngwesparys eerste leraar

Bou van nuwe kerkgebou

Op 5 Mei 1961 met die eerste kerkraadsvergadering op Parys neem ds Crous sterk leiding, die dringende saak oor die bou van 'n eie kerkgebou is op die voorgrond.  Die kerkraad het reeds R4000 ingesamel en die jong gemeente wil so gou as moontlik begin bou.  Spoedig word 'n boukommissie aangestel om die saak deeglik te ondersoek en verslag te doen.  'n Kollektelys word in die gemeente versprei en mense gee ruim vir die saak.  Die bekende kerkbouer, mnr FP van Heerden van Germiston, word genader om die bouwerk te doen.  Die beoogde kerkgebou moet sitplek aan 500 mense kan verskaf, met 'n ruim konsistorie, kluis, moederskamer.  Die kerkgebou kos R22500, die orrel R3000, die kerkhorlosie R330, die klol R350 en die stoele in die konsistorie R125

 

 

 

 

Ingebruikneming van nuwe orrel

Dit was 'n groot geleentheid toe die NG Parys-Wes op Vrydag 10 Augustus 1962 die nuwe pyporrel inwy.  Die orrelis is mev.Etta RAdemeyer en die koor word afgerig deur mev Tertia de Villiers.  Dit was 'n besondere geleentheid wat lank onthou sal word, plaaslike talent is gebruik tot eer van die Here.

Inwyding van kerkgebou

'n Droom word waar toe die nuwe kerkgebou die naweek van 13-15April 1962 ingewy word.  'n Huis van God wat tot vandag toe as kerkgebou gebruik word.  Saterdag om 14h25 word die kerkklok gelui met meer as 620 dankbare gemeentelede en gaste voor die kerkgebou se hoofingang.  Daarna sing die gemeente Ps 146:1. Ds. Crouse doen 'n gebed en verwelkom die eregaste en gemeentelede. FP van Heerden oorhandig die sleutel aan mev.Crous wat die deur oopsluit, terwyl die feesgangers die kerkgebou volpak sing die koor Ps 100 se eerste drie verse.  Na die votum en seëngroet sing die koor vers4, terwyl ouma Odendaal 'n nuwe Kanselbybel aan die nuwe gemeente Parys-Wes skenk.  Met die inwyding van die nuwe kerkgebou word geskiedenis gemaak.  Die plaaslike leraar ds Crous se dogter is nie net die eerste orrelis nie, maar ook die eerste bruidspaar wat in die nuwe kerkgebou getroud is.

 

Nuwe kerksaal ingewy

Die begeerte leef sedert gemeentestigting in lidmate van Parys-Wes se harte om 'n eie kerksaal e hê, daarom besluit die kerkraad op 14 Oktober 1967 om 'n kerksaal te bou.  Die besluit word op 17 September 1973 bevestig.  Die droom word waar toe ds K vd Walt op 8 Februarie 1975 die hoeksteen van die nuwe kerksaal lê.  Dit is langs die pragtige kerkgebou op die groot kerkterrein van Parys-Wes geleë.  Op Saterdag 21 Junie 1975 vind die inwyding van die kerksaal plaas.  Die kerkgebou, kerksaal en pastorie vorm 'n lieflike eenheid en is 'n trots vir die kerkmense van die gemeente op die walle van die Vaalrivier

Leraars

 

1961 - 1963  Ds JHA Crous

1963 - 1967  Ds MC Fourie

1967 - 1973  Ds D van N Theron

1973 - 1976  Ds JLC van der Walt

1976 - 2003  Ds FE van der Merwe

1984 - 1994  Ds Johan Marais

2003 - hede  Ds BL van Wyk

Ander   Ds C Myburgh

            Ds A Barry

            Ds W Botes

 


Ons Huidige leraar: Ds Barry van Wyk
Ds Barry van Wyk