Ned. Geref. Gemeente Parys-Wes

POSDUIF

Onthou die posduif is elektronies beskikbaar, asook hier.  Stuur jou e-pos adres vir This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..  Baie dankie Hansie en Elize Bekker vir jul harde werk met die samestelling van die Posduiwe gedurende die jaar.

AANDAG

* Ons benodig asb dringend persone om behulpsaam te wees met die kategese-klasse vir volgende jaar (2020). Persone wie belangstel, kontak asb vir Johan Beukes 0794739594

 * Persone word dringend benodig vir hulp met die elektroniese klankbord. Dit is 'n eenvoudige program en opleiding word gedoen tot u heeltemal daarmee vertroud is.  Indien u kan help, skakel asb die Kerkkantoor.

* Geliewe kennis te neem dat die Kerkkantoor gesluit sal wees vanaf 23 Des. 2019 en weer open op die 5de Januarie 2020. Baie dankie

EREDIENSTE - DESEMBER 2019/JANUARIE 2020

8 Des.            NG Parys-Wes                09:00

15 Des           NG Parys-Suid                09:00

22 Des           NG Moedergemeente     09:00

25 Des           NG Parys-Wes                09:00

29 Des           NG Parys-Oos                 09:00

31 Des           NG Parys-Wes                18:00

5 Jan             NG Parys-Wes                 09:00

 

KERSKOSPROJEK 2019

Die Diensgroep Getuienis gee maandeliks namens NG Parys Wes kospakkies aan 20 gesinne by die NG Kerk Schonkenville terwyl die Diens van Barmhartigheid tans 3 gesinne ondersteun.  Soos wat daar die afgelope tyd gehoor is by die aanbiedings tydens die erediens, moet hierdie Diensgroepe en hul helpers hard werk om die nodige fondse bymekaar te kry vir hul werksaamhede.  Daar is gelukkig ook 'n paar borge van buite wat die projekte ondersteun maar dit stop nie al die gate toe nie.

Die gemeente het vyf jaar gelede met sy kerskosprojek begin om aan hierdie gesinne 'n bietjie ekstra te gee sodat hulle ook Kersfees iets meer het om te eet.  Die finansiele posisie van die ontvangers van die kospakkies is ongelukkig selfs nog swakker as tevore.

Baie dankie aan almal wat hierdie gemeentelike projek in die verlede ondersteun het en ons nooi jul uit om weer vir 2019 een of meer pakkies te borg.  Alle bydraes is egter welkom en saam koop hulle ook 'n pakkie.  Bydraes kan tot einde November by die kerkkantoor inbetaal word of jul kan dit in 'n koevert wat gemerk is "Kerskosprojek" in die kollektebord plaas.  Die waarde van 'n kospakkie is ondeveer R300.  Baie dankie vir almal se ondersteuning van die projek.

HUISBESOEKE

Lidmate wat nie 'n diaken of 'n ouderling het nie en graag 'n besoek van die leraar of 'n ouderling of diaken wil ontvang, kontak asb die kerkkantoor

NUWE INTREKKERS

Nuwe intrekkers word hartlik verwelkom in ons gemeente.  Meld asb by die Kerkkantoor aan sodat u die nodige dokumente kan voltooi.

AANDAG ALLE LIDMATE

Ons is besig om ons databasis op datum te bring. En versoek u asb om met die kerkkantoor te skakel ten einde na te gaan of u inligting korrek is. By voorbaat dankie

DANKOFFERS

Die lidmate wat in wyke woon wat nie 'n diaken of 'n ouderling het nie, moet asb hul bydraes by die kerkkatoor afgee of neem 'n koevertjie in die ingangsportaal en gooi dit in die kollekte-bordjie. Baie dankie vir jul samewerking

CHT, ESTERHOF,BETHLEHEM

Die geboue by CTK is al baie oud en afgeleef.  Aangesien geen instandhouding vanaf die Staat of Engo gedoen word nie, het die huisouers, Elsabe en Boet, dit op hulself geneem om Esterhof te laat verf.  Om hierdie uitgawe aan te gaan word daar slegs staat gemaak op bydraes van die gemeenskap, finansieel of verfmateriaal.  Bydraes tot hierdie projek sal waardeer word. Betaling kan gemaak word aan: Charlotte Theron Kinderhuis, ABSA tjekrekening 0770230101, Takkode 632550. Verwysing: Esterhof-verfprojek.

GLENNIFER KERSETE - 

Die volgende wyke is verantwoordelik vir middagete  vir ongeveer 100 mense. 

Wyke: De Villiers, Dwars, Grewar, Johanna, Noorder, Protea en Villa Riviera.

Sal vrywilligers wat bereid is om te help met bg ete in die Wyke die kerkkantoor skakel asb.

SOPBEURT - 

Eenkeer per maand deel die Kommissie vir Getuienis sop en toebroodjies uit aan hulle wat minderbevoorreg is.  Sal die volgende wyke asb 5lt sop plus een brood se toebroodjies per wyk by die ou Pastorie aflewer op bogenoemde datum.  Bring die sop asb in roomys/joghurt houers

Wyke : Diensgroep Jeug