Ned. Geref. Gemeente Parys-Wes

POSDUIF

Onthou die posduif is elektronies beskikbaar, asook hier.  Stuur jou e-pos adres vir This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..  

AANDAG

 * Lidmate wat nie toegang het tot elektroniese inbetalings nie en wat wil inbetaal kan reëlings tref met Wilma 0824597810, Dries 0729682136.

* Persone wat bankinbetalings doen moet asb hul naam en van as verwysing by die inbetaling aanbring. Baie dankie

* Indien u 'n behoefte het om met Ds Barry 'n afspraak te maak, kontak asb die kerkkantoor sodat 'n afspraak gereël kan word. Baie dankie

* Eredienste. Besprekings by kerkkantoor voor of op Vrydag. Indien u bespreek het en nie die erediens kan bywoon nie, kanselleer asb by Dries of Wilma. 

* Aandag asb!! Ons benodig persone om behulpsaam te wees met die kategese klasse vir 2022. Persone wie belangstel, kontak asb vir Johan Beukes 079 4739 594 of die kerkkantoor

KERSMARK

NG-Parys Wes vanaf 11 Des. - 22 Des.2021

PICNIC & CAROLS BY CANDLELIGHT

Free entry. Bring your picnic basket, wine and chair/blanket. Friday, 17 Des, Saterday 18 Des, 19:00-20:30, Parys-Suid

LIG-TYDSKRIF

Teken in op die Lig-tydskrif  vir 2022 teen die afslagprys van R256 per jaar vir 4 uitgawes (R64 per kopie). Bestel asb voor 30 November 2021 by die kerkkantoor.

BREI EN HEKELGROEP

Indien u van die volgende artikels het wat u nie meer gebruik nie of in u pad is, sal die brei groepie dit graag wil gebruik. Boeke, boekrak en wol. Hulle wil 'n biblioteek begin waar lidmate boeke kan uitneem. Dankie

KERSKOSPROJEK 2021

Sedert Parys-Wes in 2015 met die Kerskosprojek begin het om vir 'n kompie gesinne in die omgewing 'n beter kospakkie te gee oor Kersfees, het ons wonderlike samewerking van die gemeente gekry. Ons kon sover elke jaar daardie gesinne help en die balans van die bydraes het ons in staat gestel om die maandelikse kospakkies te vergroot. Pannekoe en kerrie-en-rys verkope deur die Diensgroep Getuienis en donasie dek die res van die kostes van die maandelikse kospakkies in Schonkenville. Diensgroep Diens van Barmhartigheid sorg ook maandeliks vir 'n paar gesinne in die omgewing. Ons begin nou weer met die insameling vir hierdie jaar se Kerskosprojek. Die voordurende styging in voedselpryse beinvloed die koste van die kospakkies en die geraamde waarde van vanjaar se pakkie sal R360-R400 wees. Almal word uitgenooi om van die pakkies te borg of om 'n bydrae te maak sodat die pakkies wel saamgestel kan word. Alle bydraes word verwelkom. Bydraes kan tot einde November 2021 by die kerkkantoor inbetaal word of dit kan in 'n koevert wat gemerk is "Kerskosprojek", in die kollektebord geplaas word. Baie dankie vir julle ondersteuning van die projek. Julle kan verseker wees dat die gesinne wat die kospakkies ontvang, dit hoog op prys stel.

GEBEDSAKSIE

Alle lidmate word uitgenooi om Donderdae om 09:00 saam te kom bid vir die geestelike welstand van die gemeente.  Lidmate word ook uitgenooi om Marina te kontak om by 'n deurlopende binnekamer-gebedsaksie in te skakel met die oog op veral voorbidding vir die geestelike welstand van die gemeente. Indien jy 'n gebedsversoek het of iemand op ons lys wil plaas vir voorbidding kan jy vir Marina Stander kontak by 0823714700 of 'n whatsapp vir haar stuur

HUISBESOEKE

Lidmate wat nie 'n diaken of 'n ouderling het nie en graag 'n besoek van die leraar of 'n ouderling of diaken wil ontvang, kontak asb die kerkkantoor

NUWE INTREKKERS

Baie welkom in die gemeente. Vorms vir gebruik deur nuwe intrekkers is beskikbaar in die voorportaal.  Voltooi asb een en plaas dit in die kollektebord sodat ons julle kan kontak of kom besoek ons by die kerkkantoor..

AANDAG ALLE LIDMATE

Ons is besig om ons databasis op datum te bring. En versoek u asb om met die kerkkantoor te skakel ten einde na te gaan of u inligting korrek is. By voorbaat dankie

DANKOFFERS

Die lidmate wat in wyke woon wat nie 'n diaken of 'n ouderling het nie, moet asb hul bydraes by die kerkkatoor afgee of neem 'n koevertjie in die ingangsportaal en gooi dit in die kollekte-bordjie. Baie dankie vir jul samewerking

CHT, ESTERHOF,BETHLEHEM

Die geboue by CTK is al baie oud en afgeleef.  Aangesien geen instandhouding vanaf die Staat of Engo gedoen word nie, het die huisouers, Elsabe en Boet, dit op hulself geneem om Esterhof te laat verf.  Om hierdie uitgawe aan te gaan word daar slegs staat gemaak op bydraes van die gemeenskap, finansieel of verfmateriaal.  Bydraes tot hierdie projek sal waardeer word. Betaling kan gemaak word aan: Charlotte Theron Kinderhuis, ABSA tjekrekening 0770230101, Takkode 632550. Verwysing: Esterhof-verfprojek.

Hou 'n Skrikkeljaardan (Fondsinsameling). 28 Febr.2020 om 18:00 vir 18:30. Koste: R250 per paar en R80 per persoon 0/16. Dit sluit in verversings, spitbraai met bykosse en nagereg. Plek: CTK Lapa, Wesselsstraat 46, Bethlehem

GLENNIFER KERSETE - 16 November 2021

NG Gemeente Parys-Wes is verantwoordelik vir middagete  vir ongeveer 100 mense. Die ete word deur lidmate van die kerk onderleiding van Alet Verwey (082 6431 508) voorberei. Kontantbydaes sal verwelkom word. Sal vrywilligers wat bereid is om te help met bg ete die kerkkantoor skakel asb.

SOPBEURT - 

Eenkeer per maand deel die Kommissie vir Getuienis sop en toebroodjies uit aan hulle wat minderbevoorreg is.  Sal die volgende wyke asb 5lt sop plus een brood se toebroodjies per wyk by die ou Pastorie aflewer op bogenoemde datum.  Bring die sop asb in roomys/joghurt houers

Wyke : Koppieskraal en Pistoriusrust