Ned. Geref. Gemeente Parys-Wes

POSDUIF

Onthou die posduif is elektronies beskikbaar, asook hier.  Stuur jou e-pos adres vir This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..  

AANDAG

 * Persone word dringend benodig vir hulp met die elektroniese klankbord. Dit is 'n eenvoudige program en opleiding word gedoen tot u heeltemal daarmee vertroud is.  Indien u kan help, skakel asb die Kerkkantoor.

CORONA VIRUS

Impak van die Corona virus. Die Staatspresident het op 15 Maart 2020 onder andere aangekondig dat daar geen byeenkomste toegelaat word met meer as 100 mense nie. Die NG Kerk Vrystaat Interemkomitee het op 17 Maart na 'n vergadering 'n dokument beskikbaar gestel waarin aanbevelingsgemaak is tov Eredienste en ander gemeentelike byeenkomste asook riglyne wat toegepas behoort te word op verskillende gebiede, insluitend tuinwerkers en huisbediendes. Hierdie dokumente is beskikbaar by die kerkkantoor. Tydens 'n buitengewone Kerkraadsvergadering gehou op 17 Maart 2020 is daar besluit om hierdie aanbevelings te eerbiedig. Die volgende besluite is geneem tydens die Kerkraadsvergadering: 

1. Eredienste: Uitgestel tot na die Paasnaweek. Aanbevelings/versoeke: Luister/kyk na dienste wat op radio/tv uitgesaak word. Ons vra ons lidmate om steeds die gemeente te ondersteun met hulle dankoffers. Plaas kollekte vir 'n Sondag se diens wat nie plaasvind nie in 'n koevert gemerk "Kollekte". Dit kan by die kantoor ingehandig word of in die kollektesakkie geplaas word tydens die eerste erediens wat weer gehou word. Die persone wat wil kan dit ook elektronies in die kerk se rekening inbetaal met naam en kollekte as verwysing. Die werk van die Kerk gaan steeds voort

2. Nagmaal: Ds Barry en Kerkraad sal nader aan die tyd besluit

3. Bybelstudie: Uitgestel. Ds Barry sal besluit wanneer dit hervat

4. Taak en Diensgroep vergaderings: Gaan aan soos normaalweg

5. Weeklikse kantoorvergadering: Gaan aan soos normaalweg

Enige verandering in die situasie sal deurgegee word aan die gemeente. Dankie vir u ondersteuning in die verband

KERRIE EN RYS

Getuienis Diensgroep verkoop wegneem kerrie en rys op Vrydag, 3 April 2020 @ R30/bakkie. Dis kort na die vakansie. Bestel asb sommer nou al by Hansie Bekker by 0828204306 of 0568114754 of by die kerkkantoor 0568115316. Bestellings sluit Woensdag, 1 April 2020 om 10:00. Kerrie en rys kan op Vrydag, 3 April by die kerksaal afgehaal word tussen 11:00 en 12:00

"SAVE THE DATE"

Najaarsrus Dienssentrum - 4 April 2020 om 19:00. Kom geniet 'n "Aspris lekker kuier-oggend" saam met ons terwyl u ook u mooiste-snaakste hoed tentoonstel.  Heerlike verversings en pryse vir die mooiste hoed. Ons waarborg 'n lekker lag met 'n spreker en sangpaar. Kom met of sonder 'n hoed en kom geniet 'n helende lagoggend. Ons maak staat op u ondersteuning! (Kaartjies @ R50 is te koop by Najaarsrus)

HUISBESOEKE

Lidmate wat nie 'n diaken of 'n ouderling het nie en graag 'n besoek van die leraar of 'n ouderling of diaken wil ontvang, kontak asb die kerkkantoor

NUWE INTREKKERS

Baie welkom in die gemeente. Vorms vir gebruik deur nuwe intrekkers is beskikbaar in die voorportaal.  Voltooi asb een en plaas dit in die kollektebord sodat ons julle kan kontak of kom besoek ons by die kerkkantoor..

AANDAG ALLE LIDMATE

Ons is besig om ons databasis op datum te bring. En versoek u asb om met die kerkkantoor te skakel ten einde na te gaan of u inligting korrek is. By voorbaat dankie

DANKOFFERS

Die lidmate wat in wyke woon wat nie 'n diaken of 'n ouderling het nie, moet asb hul bydraes by die kerkkatoor afgee of neem 'n koevertjie in die ingangsportaal en gooi dit in die kollekte-bordjie. Baie dankie vir jul samewerking

CHT, ESTERHOF,BETHLEHEM

Die geboue by CTK is al baie oud en afgeleef.  Aangesien geen instandhouding vanaf die Staat of Engo gedoen word nie, het die huisouers, Elsabe en Boet, dit op hulself geneem om Esterhof te laat verf.  Om hierdie uitgawe aan te gaan word daar slegs staat gemaak op bydraes van die gemeenskap, finansieel of verfmateriaal.  Bydraes tot hierdie projek sal waardeer word. Betaling kan gemaak word aan: Charlotte Theron Kinderhuis, ABSA tjekrekening 0770230101, Takkode 632550. Verwysing: Esterhof-verfprojek.

Hou 'n Skrikkeljaardan (Fondsinsameling). 28 Febr.2020 om 18:00 vir 18:30. Koste: R250 per paar en R80 per persoon 0/16. Dit sluit in verversings, spitbraai met bykosse en nagereg. Plek: CTK Lapa, Wesselsstraat 46, Bethlehem

GLENNIFER ETE - 

Die volgende wyke is verantwoordelik vir middagete  vir ongeveer 100 mense. 

Wyke: Allenby, Hickman, Loop, Reading, Schoonwinkel, Van Coller, Venus en Wes

Sal vrywilligers wat bereid is om te help met bg ete in die Wyke die kerkkantoor skakel asb.

SOPBEURT - 7 April 2020

Eenkeer per maand deel die Kommissie vir Getuienis sop en toebroodjies uit aan hulle wat minderbevoorreg is.  Sal die volgende wyke asb 5lt sop plus een brood se toebroodjies per wyk by die ou Pastorie aflewer op bogenoemde datum.  Bring die sop asb in roomys/joghurt houers

Wyke : Bredell, Delver en End