Ned. Geref. Gemeente Parys-Wes

POSDUIF

Onthou die posduif is elektronies beskikbaar, asook hier.  Stuur jou e-pos adres vir This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..  

AANDAG

 * Lidmate wat nie toegang het tot elektroniese inbetalings nie en wat wil inbetaal kan reëlings tref met Wilma 0824597810, Dries 0729682136.

* Persone wat bankinbetalings doen moet asb hul naam en van as verwysing by die inbetaling aanbring. Baie dankie

* Indien u 'n behoefte het om met Ds Barry 'n afspraak te maak, kontak asb die kerkkantoor sodat 'n afspraak gereël kan word. Baie dankie

* Eredienste. Besprekings by kerkkantoor voor of op Vrydag. Indien u bespreek het en nie die erediens kan bywoon nie, kanselleer asb by Dries of Wilma. Almal is welkom

SENIOR BURGERS

Alle lidmate 70 jaar en ouer word hartlik uitgenooi na die funksie vir Senior Burgers wat op DV die 8ste Oktober 2021 sal plaasvind. Laat weet asb die kerkkantoor of vir Dries indien u die funksie wil bywoon. Dankie

VLOOIMARK - 9 Oktober 2021

Items word benodig vir die vlooimark asb.Bring asb enige items wat u nie meer gebruik of benodig nie. Stalletjies is ook gratis beskikbaar (net geen kos of eetgoed nie). Geen toegangsfooi. U ondersteuning sal waardeer word.

FRANCOIS EN ELIZABETH FOURIE

Bied Sondagaand, 10 Oktober 2021 om 18:00 'n lofoffer sangaand aan te NG Kerk Parys-Wes. Almal is welkom.

DIENS VAN BARMHARTIGHEID

Pannekoekverkoping - 30 Sept.2021 by die kerksaal @ R4 per pannekoek. Plaas asb bestellings by kerkkantoor of Corina Grobbelaar 082 2568 729 teen 28 Sept. U ondersteuning sal waardeer word

LOFOFFER - 10 OKTOBER 2021

In Oktobermaand oordink ons die implikasies van rentmeesterskap en vier daarmee saam ons lofoffermaand. Met die lofoffer poog ons om 'n spesiale lofoffer aan die Here te bring. Berei jouself solank hiervoor voor vir hierdie geleentheid.

GEBEDSAKSIE

Alle lidmate word uitgenooi om Donderdae om 09:00 saam te kom bid vir die geestelike welstand van die gemeente.  Lidmate word ook uitgenooi om Marina te kontak om by 'n deurlopende binnekamer-gebedsaksie in te skakel met die oog op veral voorbidding vir die geestelike welstand van die gemeente. Indien jy 'n gebedsversoek het of iemand op ons lys wil plaas vir voorbidding kan jy vir Marina Stander kontak by 0823714700 of 'n whatsapp vir haar stuur

HUISBESOEKE

Lidmate wat nie 'n diaken of 'n ouderling het nie en graag 'n besoek van die leraar of 'n ouderling of diaken wil ontvang, kontak asb die kerkkantoor

NUWE INTREKKERS

Baie welkom in die gemeente. Vorms vir gebruik deur nuwe intrekkers is beskikbaar in die voorportaal.  Voltooi asb een en plaas dit in die kollektebord sodat ons julle kan kontak of kom besoek ons by die kerkkantoor..

AANDAG ALLE LIDMATE

Ons is besig om ons databasis op datum te bring. En versoek u asb om met die kerkkantoor te skakel ten einde na te gaan of u inligting korrek is. By voorbaat dankie

DANKOFFERS

Die lidmate wat in wyke woon wat nie 'n diaken of 'n ouderling het nie, moet asb hul bydraes by die kerkkatoor afgee of neem 'n koevertjie in die ingangsportaal en gooi dit in die kollekte-bordjie. Baie dankie vir jul samewerking

CHT, ESTERHOF,BETHLEHEM

Die geboue by CTK is al baie oud en afgeleef.  Aangesien geen instandhouding vanaf die Staat of Engo gedoen word nie, het die huisouers, Elsabe en Boet, dit op hulself geneem om Esterhof te laat verf.  Om hierdie uitgawe aan te gaan word daar slegs staat gemaak op bydraes van die gemeenskap, finansieel of verfmateriaal.  Bydraes tot hierdie projek sal waardeer word. Betaling kan gemaak word aan: Charlotte Theron Kinderhuis, ABSA tjekrekening 0770230101, Takkode 632550. Verwysing: Esterhof-verfprojek.

Hou 'n Skrikkeljaardan (Fondsinsameling). 28 Febr.2020 om 18:00 vir 18:30. Koste: R250 per paar en R80 per persoon 0/16. Dit sluit in verversings, spitbraai met bykosse en nagereg. Plek: CTK Lapa, Wesselsstraat 46, Bethlehem

GLENNIFER ETE - 

NG Gemeente Parys-Wes is verantwoordelik vir middagete  vir ongeveer 100 mense. Die ete word deur lidmate van die kerk onderleiding van Alet Verwey (082 6431 508) voorberei. Kontantbydaes sal verwelkom word. Sal vrywilligers wat bereid is om te help met bg ete die kerkkantoor skakel asb.

SOPBEURT - 12 Oktober 2021

Eenkeer per maand deel die Kommissie vir Getuienis sop en toebroodjies uit aan hulle wat minderbevoorreg is.  Sal die volgende wyke asb 5lt sop plus een brood se toebroodjies per wyk by die ou Pastorie aflewer op bogenoemde datum.  Bring die sop asb in roomys/joghurt houers

Wyke : Allenby, Protea en Reading